Frågor och svar

Om de upphandlade systemen: 

Hur länge får vi behålla its Learning?

Avtalet går ut 2016-06-30, så detta är sista dagen vi kan logga in i systemet.
Därefter avbryts vårt nuvarande avtal med its Learning.

Du ansvarar själv för att plocka ut det material som du vill/behöver/ska behålla.

Vi kommer inte att göra någon central lagring av material som vi kan gå till ”för säkerhets skull”.

Här hittar du stödmaterial för att plocka ut önskat material från its Learning:

När får vi börja logga in i Vklass?

 

Pedagoger inom utbildningsförvaltningen kan logga in i Vklass sedan 16/5-2016, övrig personal kommer att få tillgång till sina konto snarast därefter.

Elever på gymnasieskolorna och vuxenutbildningen kan börja logga in med start höstterminen 2016

Jag har läst om Unikum/Vklass, GAFE i media och är fundersam…

Om du läser något i tidningen eller i sociala medier som handlar om något av våra system – hör av dig till din Områdeskontaktperson, som vi i IKT-teamet har dialog med.

Kommer vi att kunna bygga ”kurser” i Vklass på samma sätt som vi gör i its Learning?

Nja, det beslutet är inte taget fullt ut ännu, det finns en arbetsgrupp som jobbar med att ta fram ett gemensamt förhållningssätt för våra verksamheter avseende hur vi ska använda Vklass inom utbildningsförvaltningens verksamheter i Lunds kommun.

Kan jag zippa en hel kurs ifrån its Learning och öppna den i Vklass?

Nej, mer om hur och var man sparar ner materialet man har i its Learning hittar du här: Checklistor och lathundar

Kommer utseendet på Unikum att fortsätta att förändras från ”vecka till vecka”?

Som en av flertalet kunder, kan vi bara till viss del påverka hur Unikum väljer att förändra grafik och funktioner, men vi har självklart dialog med dem kring förändringar, utveckling och anpassning.

Jag gillar inte Unikum/Vklass – måste jag använda systemet?

Ja, det kommer finnas riktlinjer för ”minsta gemensamma nämnare”.

——————–

Om molntjänsterna GAFE och O365 i kombination med övriga system:

Här hittar du en sida med vanliga frågor och svar ang. GAFE i Lunds kommun

Varför beslutsförslaget att GAFE ska vara huvudspår, när vi har O365 i Lund?

Detta är ett förslag tills dess Samverkan med de fackliga representanterna är klar. Ett första informationsmöte hölls den 8/12 och samverkan är planerad till den 13/1.

Bakgrunden till besluten finns bl.a. beskrivna i beslutsunderlaget, som du hittar här: Beslutsförslag valbar molntjänst. Beslutet baserades på underlag från olika visningar, funktionsjämförelser, konsekvensanalyser, diskussioner i Ledningsgrupper, IKT-team, Områdesteam samt utvärdering av proof-of-concept skolor (de som testat GAFE och O365).

Behöver man använda GAFE när vi har Unikum/Vklass och O365?

Hur införandet av GAFE sker och vilka funktioner som ska användas på din skola/förskola, är något som beslutas i Områdesteam och av respektive skolledning.

Det kommer finnas tydliga riktlinjer för vad det upphandlade systemet (Unikum respektive Vklass) ska användas till – minsta gemensamma nämnare för arbete med pedagogisk planering, bedömning, utvecklingssamtal och vad GAFE ska användas till.

Vad vinner jag och mina elever på att använda GAFE?

Fokus i hela upphandlingsprocessen har varit användbarhet, vilket innebär krav på att systemen ska vara ändamålsenliga, effektiva och enkla. Det här gäller även molntjänsterna, där arbetet hittills tyder på att GAFE är snäppet enklare, mer intuitivt och tillgängligt.

I GAFE skapas samarbetsytorna för det vardagliga pedagogiska arbetet med t.ex. delade dokument, arbetsuppgifter, kommunikation och formativt arbete – en del av det som idag finns i its Learnings kurser.

Man kan börja med ”bassystemen” och sedan steg-för-steg koppla på GAFE-funktionalitet.

Kan man fortsätta att använda O365 för lagring, användning av Office-paketet, OfficeMix osv?

Det kan man absolut göra. Vi fortsätter att ha tillgång till O365 så som det ser ut idag, men vi kommer inte utveckla tjänsten eller förfina integrationen (vilket betyder att det kommer inte finnas några synkroniserade/uppdaterade grupper, klasser etc.).

Huvudspår för samarbete och pedagogiskt vardagligt arbete är GAFE, så det är där vi kommer lägga fokus när det gäller såväl integration som support och utbildning. Men självklart ska man nyttja de funktioner och tjänster man tycker är bra i O365 idag. Kika gärna på OfficeMix, som är ett add-in för PowerPoint som skapar möjlighet att göra skärminspelningar, bädda in filmer m.m. Länk till nedladdning: OfficeMix

Vilken e-post ska man nu använda, när det kommer att finnas ännu en i GAFE?

I GAFE finns en funktion för e-post som kommer behöva användas på ett eller annat sätt, t.ex. för notifieringar. I dagsläget är det 0365 som är vår primära e-post och man kan t.ex. ha vidarebefordring av sin gmail dit. Det finns också möjligheter att stänga av funktionen för extern e-post i GAFE och det här kommer redas ut, konsekvensanalyseras och tas beslut kring under våren -16.

————————

Om GAFE

Får man sätta igång bums?

Den gemensamma huvuddomänen skola.lund.se är igång sedan vecka 6 (2016) och från och med vecka 13 är integrationen klar och allt material du som personal skapar/lägger i GAFE-miljön lagras.

Eleverna kan börja använda GAFE med start höstterminen 2016.

Behöver man använda funktionen Sites i GAFE?

Om man väljer att använda Sites, så kommer det att finnas riktlinjer och mallar för hur man gör och hur de ska se ut.  Man kan skapa såväl övergripande skolsiter som specifika ämnes- eller kurssiter.

Inom varje Områdesteam bestämmer man hur man vill införa GAFE och vem/vilka som har huvudansvar (steg-för-steg, delar av funktionaliteten, allt på en gång osv…).

Vem bygger mina Siter?

Här kan man göra på olika sätt inom de olika områdena. Man kan välja vilka behörighetsinställningar som ska gälla – behörighet för varje enskild användare att skapa sina egna siter eller enbart behörighet för GAFE-administratörer på skolan/förskolan som då skapar och delar ut till dig.

Olika sorters mallar för olika ändamål kommer att finnas som stöd och hjälp.

Måste man använda Google Classroom?

Det finns för närvarande inget beslut på att man ska använda Classroom.

Scannar Google all mail, alla sökningar jag gör i Chrome osv?

Inte när man använder GAFE, som är speciellt anpassad för skola och med specifika avtal och regler. Läs mer om GAFE och hur det fungerar här: Google Apps for Education – varför och hur

 ——————-

Om utbildning och byte av system

Hur ska vi få tid till att lära oss allt det nya?

Här fyller Områdesteamen en viktig funktion. Områdesteamen bestämmer vilka utbildningsinsatser som området behöver.

Det behöver inte vara GAFE/Unikum/Vklass-administratören som ansvarar för den interna kompetensutvecklingen. Förutsättningarna för att lyckas på såväl kort som lång sikt är att skapa en dela-kultur, där alla bidrar.

En dela-kultur kan t.ex. bestå av siter med goda exempel och länkar, arbetslagsträffar med workshops, pedagoger som visar korta avsnitt/tips/funktioner på arbetslagsträffar eller större organiserade erfarenhetsutbyten.

Från IKT-teamets håll kommer utbildningar att samordnas för nyckelpersoner (grundutbildning ingår i det vi upphandlat), och erfarenhetsutbyte/workshops där vi lär tillsammans arrangeras för såväl rektorer som ansvariga pedagoger. Vi har också en bra kompetensbank i kommunen, eftersom vi har skolor som använt GAFE under några år nu. Runt om i våra grannkommuner används såväl GAFE som Vklass och Unikum – det finns gott om möjligheter till samarbete och utbyte.

Sen finns det alltid möjlighet att anlita leverantören för utbildning i de upphandlade systemen. Det här får då kostnadsfördelas på lämpligt sätt (beroende på hur behoven ser ut – om det är enskilda skolor eller flera osv).

Vem prioriterar detta arbete för oss pedagoger?

Igen – områdesteamen, där även skolledare ska ingå, och organisationen som finns kring införandet på det egna området spelar en viktig roll här! Det är i Områdesteamen allt från hur systemen ska införas (allt på en gång, eller steg-för-steg) till vilken utbildning som behövs, diskuteras och planeras. Det är ni som känner er verksamhet och era kollegor och ser de behov som finns. Men en grundförutsättning är att det ska finnas tid till eget lärande och delat lärande, t.ex. att man kontinuerligt arrangerar ”dela-tillfällen” o.s.v.

Det är också viktigt att samverka med andra grupper och projekt, t.ex. BFL, ämnesgrupper o.s.v. för att tydliggöra och ge exempel på när de olika it-tjänsterna kan användas och hur. IKT-teamet har bl.a. ett samarbete med utvecklingsledarna på de tre skolförvaltningarna för att tydliggöra de olika delarna i lärprocessen och var de olika it-tjänsterna kommer in.

Vi behöver få storvisningar i aulan av alla nya system, vem ordnar detta?

Igen – områdesteamen och IKT-teamet samarbetar för att anpassa och arrangera så bra erfarenhetsutbyten som möjligt.

Jag är sjukskriven, föräldraledig, tjänstledig våren 2016 – vem sparar ner mitt material från its Learning?

Även detta är något som diskuteras och beslutas i Områdesteamen i samråd med IKT-teamet.

Kommer det att finnas utbildningstillfälle även våren 2017 när jag är tillbaka?

Områdesteamen i samråd med IKT-team, planerar och lägger upp en struktur kring hur fortlöpande utbildning/erfarenhetsutbyten/workshops/eget lärande läggs upp.

Annonser